Over het FSC

Een belangrijke les van de wereldwijde kredietcrisis is dat voldoende aandacht moet zijn voor overkoepelende risico’s in het financieel systeem als geheel. Het Financieel Stabiliteitscomité is opgericht in 2012 als overlegorgaan waar verschillende in Nederland betrokken partijen bijeenkomen om te spreken over de stabiliteit van het financiële stelsel en de daarvoor relevante macro-economische ontwikkelingen.

Het comité heeft de volgende activiteiten:

 • Het uitwisselen van informatie en analyses met betrekking tot de stabiliteit van het financiële stelsel, om zo mogelijke risico’s voor de stabiliteit van het financiële stelsel te signaleren.
 • Het bespreken van vraagstukken en mogelijke handelswijzen om deze risico’s terug te dringen, inclusief de mogelijkheden om het wettelijke instrumentarium te versterken waarover DNB, de AFM en de minister van Financiën beschikken.
 • Het uitbrengen van aanbevelingen ten aanzien van gesignaleerde risico’s. Deze aanbevelingen zijn openbaar, tenzij openbaarmaking achterwege dient te blijven vanwege mogelijke risico’s voor de financiële stabiliteit. De Minister zal openbare signaleringen en aanbevelingen doorgeleiden naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
 • Het afstemmen van de wijze waarop in Nederland opvolging wordt gegeven aan waarschuwingen en aanbevelingen van de European Systemic Risk Board.

De samenstelling van het comité is als volgt

De samenstelling van het comité is als volgt

 • Klaas Knot – voorzitter (president DNB)
 • Else Bos (voorzitter Toezicht, DNB)
 • Olaf Sleijpen (directielid Monetaire Zaken en financiële stabiliteit, DNB)
 • Laura van Geest (voorzitter AFM)
 • Jos Heuvelman (bestuurslid AFM)
 • Christiaan Rebergen (Thesaurier-generaal, ministerie van Financiën)
 • Joost Smits (directeur Financiële Markten, ministerie van Financiën)

Pieter Hasekamp (directeur CPB) woont als externe deskundige deel de vergaderingen bij.

Het comité treedt niet in de uitoefening van wettelijke bevoegdheden van DNB, de AFM en de minister van Financiën. Het comité streeft naar consensus. De deelnemers namens het Ministerie van Financiën nemen geen deel aan besluitvorming over signaleringen en aanbevelingen.

Het comité vergadert tenminste tweemaal en meestal drie keer per jaar. De verslagen van het FSC zijn openbaar. De minister van Financiën zendt een afschrift hiervan aan de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Het secretariaat van het comité is ondergebracht bij DNB (secretaris: Marc Roovers; divisiedirecteur Financiële Stabiliteit, DNB).

Instellingsbesluit Financieel Stabiliteitscomité

Hier vindt u de link naar het Instellingsbesluit.

Deelnemende partijen