Over FSC

Het Financieel Stabiliteitscomité heeft tot taak risico’s voor de financiële stabiliteit in Nederland te signaleren en daarover aanbevelingen te doen. Het comité is in november 2012 opgericht als uitvloeisel van de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel (commissie De Wit). Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van DNB, AFM en het ministerie van Financiën onder voorzitterschap van de president van DNB.

Het comité heeft de volgende activiteiten:

 • De uitwisseling van informatie en analyses met betrekking tot de stabiliteit van het financiële stelsel, om zo mogelijke risico’s voor de stabiliteit van het financiële stelsel te signaleren.
 • Het bespreken van mogelijke handelswijzen voor het terugdringen van deze risico’s, inclusief de mogelijkheden om het wettelijke instrumentarium te versterken dat DNB, de AFM en de Minister hiertoe ter beschikking hebben.
 • Het uitbrengen van waarschuwingen en aanbevelingen aangaande de gesignaleerde risico’s. Deze zijn openbaar, tenzij openbaarmaking achterwege dient te blijven vanwege mogelijke risico’s voor de financiële stabiliteit.
 • Afstemming over de wijze waarop in Nederland opvolging wordt gegeven aan waarschuwingen en aanbevelingen van de European Systemic Risk Board.

De samenstelling van het comité is als volgt:

 • Klaas Knot – voorzitter (president DNB)
 • Else Bos (voorzitter Toezicht, DNB)
 • Olaf Sleijpen (directielid Monetaire Zaken en financiële stabiliteit, DNB)
 • Laura van Geest (voorzitter AFM)
 • Jos Heuvelman (bestuurslid AFM)
 • Christiaan Rebergen (Thesaurier-generaal, Ministerie van Financiën)
 • Joost Smits (directeur Financiële Markten, Ministerie van Financiën)

Pieter Hasekamp (directeur CPB) neemt als externe deskundige deel aan vergaderingen

Secretaris: Marc Roovers (divisiedirecteur Financiële Stabiliteit, DNB)

De deelnemers namens het Ministerie van Financiën nemen geen deel aan besluitvorming over waarschuwingen en aanbevelingen.

Het comité vergadert tenminste tweemaal per jaar en heeft een werkprogramma dat openbaar wordt gemaakt. Jaarlijks wordt een rapportage uitgebracht aan de Minister van Financiën over de ondernomen werkzaamheden. De Minister zendt een afschrift hiervan aan de Tweede Kamer. Het secretariaat van het comité is ondergebracht bij DNB.