Financieel Stabiliteitscomité bespreekt hypotheekmarkt en toekomstig macroprudentieel beleid

Het Financieel Stabiliteitscomité heeft in zijn vergadering van 20 mei gesproken over de randvoorwaarden voor een stabiele hypotheekmarkt op de lange termijn en de rol van hypothecaire financieringsnormen daarbij. Verdere analyse is nodig om de risico’s in de woning- en hypotheekmarkt, alsmede de kosten en baten van aanpassingen van deze normen te bepalen en te kunnen wegen.

Randvoorwaarden voor een stabiele hypotheekmarkt

De recente maatregelen van het kabinet, zoals de verplichte annuïtaire aflossing, leveren een belangrijke bijdrage aan een stabielere hypotheekmarkt. Het comité heeft gesproken over de risico’s in de woning- en hypotheekmarkt, en de rol die hypothecaire financieringsnormen hierbij kunnen spelen. De vraag of aanvullende maatregelen nodig zijn, moet worden bezien in een brede economische context. Hierbij zijn onder andere de toegang van starters tot de koopwoningmarkt, de werking van de huurmarkt en de gevolgen voor besparingen en vermogensopbouw van huishoudens van belang. Verdere analyse is nodig om de risico’s in de woning- en hypotheekmarkt alsmede de kosten en baten van eventuele aanvullende maatregelen in kaart te brengen en te kunnen wegen. In de volgende vergadering spreekt het comité hierover verder.

Geharmoniseerde minimumstandaard voor verliesabsorptiecapaciteit van banken in resolutie

Internationaal is beleid in ontwikkeling om verliezen neer te leggen bij de aandeelhouders en crediteuren in geval van een deconfiture van een bank (‘bail-in’). Het bail-in instrument moet uiterlijk 1 januari 2016 door EU-lidstaten zijn geïmplementeerd. Het comité onderschrijft de Nederlandse inzet voor een internationaal geharmoniseerde minimumstandaard voor de verliesabsorptiecapaciteit van banken in resolutie. Deze zorgt ervoor dat bail-in effectief en geloofwaardig kan worden toegepast.

Overige thema’s

Het comité heeft voorts van gedachten gewisseld over de risico’s voor de financiële stabiliteit in Nederland en specifiek over de positie van de Nederlandse levensverzekeringssector en de benodigde aanpassingen in deze sector. Het comité stelt daarnaast vast dat de meeste Nederlandse grootbanken de risico-informatie in hun jaarverslagen hebben verbeterd, zoals eerder door het comité is aanbevolen. Dit stelt beleggers in staat om een betere risicobeoordeling te maken.

Het Financieel Stabiliteitscomité

Lees hier het volledige verslag van de vierde vergadering van het Financieel Stabiliteitscomité. Voor vragen kunt u contact opnemen met woordvoerder Ben Feiertag (06 524 961 42).